Power Xpert Gateway 400 and 600	  大图

Power Xpert Gateway 400/600

Power Xpert Gateway 400通常安装在电气装配(电动机控制中心、开关柜或配电板)上,用以将来自断电器、计量器、电动机控制器和保护继电器的可用数据统一起来。Power Xpert Gateway 600提供附加数据日志、间隔日志、事件日志和波形图以及下载。使用公用程序比如Excel和标准的COMTRADE波形图,很容易地浏览、保存和归档数据日志、事件日志和波形图。